Aöf Kayıt SilmeKayıtsildirmek isteyen öğrenciler; AÖF bürosuna bizzat başvurarak,büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrencikimlik/tanıtım kartını teslim etmelidir. Geçmiş öğretimyıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenimücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerinkayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan öncebu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir. Posta ile kayıtsilme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeşve eş gibi yakınları yaptıramaz. Öğrenci kimlik kartını ibrazedemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamalarıgerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silmeişlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesiotomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptaledilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silmekonusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarınabaşvurmamalıdır. Açıköğretim, İktisat ve İşletmeFakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencinin,2018-2019 öğretim yılında yeni bir programa kayıt yaptırabilmesiiçin eski kaydını sildirmesi gerekmektedir.


Aöf Önlisans YazısıLisansprogramı öğrencilerinden; ▪ İlk dört yarıyılından en az 120AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, ▪ 2547 sayılı Kanunun5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunludersler olan Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alıpbaşarmış olan, ▪ FF, YZ ve DZ notu olmayan, ▪ Genel NotOrtalaması en az 2,00 olan, ▪ Diğer yükümlülüklerini yerinegetirenler, AÖF bürolarından birine dilekçeyle başvurarakönlisans yazısı alabilir. Önlisans yazısı almak için kayıtsildirmek gerekmemektedir.Aöf Mezuniyet ve Sonrası İşlemlerKayıtlıolduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisansprogramında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleribaşarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel NotOrtalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerinegetiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veyaönlisans diploması verilir. Mezunlara verilen diploma ve diğerbelgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.


Aöf DiplomaDiplomalar,dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlıoldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak stajyükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarınıbelgeledikten veya laboratuvar dersi bulunan öğrenciler laboratuvardersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilir. Mezunlarımızbağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrencikimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleribaşvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilir. Bunlarındışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencininadresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ilegönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemiyapılmaz. Mezunlarımıza diploma haricinde Geçici MezuniyetBelgesi verilmemektedir. Fakülteye dönem öğretim gideri ve dönemöğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olanöğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçeverilmemektedir. Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önceüzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.Öğrencilerin, mezuniyet tarihinden sonra nüfus kimlik bilgilerinde mahkeme kararıyla değişiklik yapılmış ise (boşanma hariç)yeni diploma düzenlenir


Önlisans Diploması AlmakLisans programı öğrencilerinden; aª İlk dört yarıyılından en az 120AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, ▪ 2547 sayılı Kanunun5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunludersler olan Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II derslerini alıpbaşarmış olan, ▪ FF, YZ ve DZ notu olmayan, ▪ Genel NotOrtalaması en az 2,00 olan, ▪ Diğer yükümlülüklerini yerinegetirenler, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisansdiploması alabilir. Öğrencilerin önlisans diploması almak içinsınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren AÖF bürosunabizzat başvurarak büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp,öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmeleri gerekmektedir.Başvurduktan 10 gün sonra bağlı oldukları AÖF bürosundanbizzat veya yasal vekili aracılığı ile imza karşılığındaönlisans diplomalarını alabilir. Yükseköğretim KuruluBaşkanlığı Kararı uyarınca lisans programından kaydınısildirerek önlisans diploması alanların diplomalarında alanbelirtilmemektedir.

Aöf kayıp diplomaDüzenlenmesiDiplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi hâlinde,mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer almasıkoşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzündeİkinci Nüsha (Duplicate Copy) ibaresi yer alır. İkinci NüshaDiplomanın da kaybı hâlinde diplomanın kaçıncı defaverildiğini gösteren ikinci nüsha diploma düzenlenir. İkinciNüsha Diploma isteyenler, Anadolu Üniversitesi Döner SermayeSaymanlık Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası AnadoluÜniversitesi Şubesi TR070001001900400036895009 IBAN numaralıhesabına ₺80.00 tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıklarıdekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosunabaşvurabilir. İkinci Nüsha Diploma, başvurudan itibaren en geç10 gün içerisinde düzenlenmektedir. İkinci Nüsha Diplomalaröğrencinin bağlı olduğu AÖF bürosundan bizzat veya yasal vekilaracılığı ile imza karşılığında alınabilir. Kaybolandiplomanın bulunması veya İkinci Nüsha Diploma düzenletilmesindenvazgeçilmesi hâlinde bankaya yatırılan tutar iade edilmez.


Aöföğrencilik süresi


ÖğretimSüresi Öğrenci kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzereönlisans için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans için yedi yıl(on dört yarıyıl) süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir.Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik hakkındanyararlanamaz ve sınavlara katılamaz. Öğrencinin kayıtyenilemediği dönemler azami eğitimöğretim süresinden sayılır.Azami eğitim-öğretim süresini aşanlar sınavlar hariçöğrencilik hizmeti alamaz. 2547 sayılı Kanuna, 26 Kasım 2014tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılıKanunla eklenen geçici 67. madde gereğince öğrencilerin azamiöğrenim süresi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyleyeniden başlatılmıştır. Bu uygulama 2014-2015 öğretim yılındanönce kayıt yaptıran öğrencileri kapsamaktadır